link
Niet twee maar één medisch adviseur
22 Juni 2015
Werkwijze één medisch adviseur krijgt voet aan de grond.
Niet twee maar één medisch adviseur
Verzekeraar Achmea is samen met de belangenbehartigers Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur, het project 1 medisch adviseur gestart. Binnen de letselschadebranche is het gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te schakelen, een medisch adviseur namens het slachtoffer en een medisch adviseur namens de verzekeraar. Verschil van opvatting tussen beide medisch adviseurs leidt regelmatig tot impasses. Binnen het project is het de doelstelling om te onderzoeken of met het inzetten van een partijneutraal medisch adviseur een efficiëntere letselschadeafwikkeling en een grotere klanttevredenheid gerealiseerd kan worden.

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en slachtoffers komen namelijk veel positieve geluiden naar voren. De hypothese (het behandelen van letselschadedossiers met 1 medisch adviseur leidt tot  een snellere behandeling, kostenbesparing en hoge klanttevredenheid) blijkt in de praktijk op te gaan voor de onderzochte dossiers.  

Naast het procesmatige succes van een sneller letselschadetraject en kostenbesparing, is het fundamenteel dat betrokken partijen merken dat er is sprake is van een hoge klanttevredenheid. Daarbij valt het op, dat de onderlinge verhoudingen beter zijn en er meer vertrouwen in elkaar is. Dit komt het harmoniemodel vanzelfsprekend ten goede.    

Vooruitlopend op de uiteindelijke wetenschappelijke resultaten, hebben de bij het project betrokken partijen al uitgesproken dat ze de werkwijze met 1 medisch adviseur ook na het onderzoek willen blijven aanbieden. Achmea heeft op grond van de positieve ervaringen bovendien besloten om ook haar eigen verzekerden de mogelijkheid te gaan bieden om gebruik te  maken van het model met 1 medisch adviseur.  

Eveneens hebben brancheorganisaties, waaronder het PIV, De Letselschade Raad en Slachtofferhulp Nederland, aangegeven dat zij de werkwijze met 1 medisch adviseur positief zullen uitdragen.

“De Letselschaderaad ondersteunt initiatieven die het letselschaderegelingsproces versoepelen.” “Ook de werkwijze binnen het concept 1 Medisch Adviseur levert hieraan een positieve bijdrage”, aldus Deborah Lauria, directeur van de Letselschaderaad.

Het project gaat nu de laatste fase in. Het wetenschappelijk onderzoek zal worden afgerond en alle bij het project betrokken partijen zullen in een later stadium met een gezamenlijke visie komen op de verdere implementatie van de werkwijze met 1 medisch adviseur. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking en dialoog worden gezocht met brancheorganisaties.


 
 
Terug naar boven